مدل IAC 110

کنترلینگ و مانیتورینگ و دما و رطوبت

مدل IAC 320

مانیتورینگ دما و رطوبت 4 کاناله

مدل IAC 134

کنترلینگ دما چهار کاناله

مدل IAC 135

کنترلینگ دما با سه تایمر

مدل IAC 330

 

مانیتورینگ دما چهار کاناله

مدل IAC 120

کنترلینگ دما و رطوبت سه کاناله

termometer

ترمومتر دستی

termometer

ترمومتر دستی